هاتف بی صدا

هاتفی گویدکه برخیزیدازاین خواب گران

هاتف بی صدا

هاتفی گویدکه برخیزیدازاین خواب گران

هاتف بی صدا

افتادن در دام صید تو عجب صفایی دارد

کلمات کلیدی

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۳ ثبت شده است

عشق حقیقی یا عشق مُسَکِّن

بی حال و خموده ام ودارم زندگی می کنم؛ پر درد، پر رنج، بدون فکر ... عاشق می شوم، بی قرار می شوم، جان می کنم، زندگی می کنم، زجر می کشم، فکر می کنم و کارهایم را پیش می برم ... مدتی می گذرد؛